به گزارش “شورا نیوز” و به نقل از اندیشکده ‘ طرح سیاستگذاری زندان ها’، این آمار نشان می دهد که شمار زندانیان در آمریکا پنج برابر بیشتر ازکشورهایی است که بیشترین زندانی را دارند.

براساس این گزارش، شمار مهاجران زندانی نیزبه شدت افزایش یافته است.ازهرپنج نفرزندانی یک نفر به دلیل جرم های مربوط به مواد مخدر زندانی شده است.
درادامه این گزارش آمده است: برای پایان دادن به این سطح گسترده زندانی ها نیاز به بازنگری نه فقط در جنگ علیه توزیع مواد مخدر بلکه در پاسخ جامعه آمریکا به جرائم خشونت آمیز است.
دراین گزارش عنوان شده است که ۶۶۰۰ کودک به دلیل نقض فنی حکم مجازات تعلیقی یا آزادی مشروط شان زندانی شده اند و ۶۰۰ نفر نیز به دلیل رفتارهایی در زندان به سر می برند که برای نوجوانان و جوانان نقض قانون محسوب نمی شود.
دست کم ۵۷ هزار نفر تنها به دلیل مهاجر بودن در زندان های آمریکا به سر می برند بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند. حدود ۱۶هزار نفر نیز به دلیل ورود غیرقانونی به خاک آمریکا در مراکز بازداشت مهاجران زندانی هستند. اکثر مهاجران (۴۱ هزار نفر) در زندان های ایالتی و فدرال بدون اینکه با روال دادگاهی روبرو شوند به دلیل ورود غیرقانونی به آمریکا و نداشتن روادید مناسب در زندان هستند. این در حالی است که به دلیل سیاستهای ضد مهاجرتی دونالد ترامپ انتظار می رود شمار این مهاجران زندانی افزایش یابد.
براساس این گزارش، حدود یک میلیون و ۳۵۱ هزار نفر در زندان های ایالتی، ۶۴۶ هزار نفر در زندان های محلی و ۲۱۱ هزار نفر در زندان های فدرال آمریکا در حبس به سر می برند.