به گزارش «شورانیوز»  به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، اصغر آذربایجانی با اشاره به لزوم تهیه پیوست های فرهنگی، اجتماعی برای پروژه های شهری اظهار کرد: تاکید بر لزوم تهیه پیوست فرهنگی، اجتماعی پروژه ها و طرح های شهری یکی از مطالبات مهم بود که به عنوان یکی از سرفصل های مهم از ابتدای فعالیت شورای اسلامی شهر در دوره چهارم مورد نظر قرار گرفت و در منشور شورای چهارم نیز به عنوان یکی از سرفصل ها و اهداف کلان و راهبردهای حوزه فرهنگی در بند ۱۳ به آن اشاره شد.
وی اضافه کرد: این مطالبه مهم از ابتدای فعالیت شورای چهارم از حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری و همچنین معاونت معماری و شهرسازی شهرداری انجام پذیرفت و در جلسات متعدد کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر نیز به آن پرداخته شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه پیوست فرهنگی، اجتماعی پروژه ها یکی از مباحثی است که در الزامات قوانین بالادستی نیز به آن اشاره شده است، تصریح کرد: همچنین این مهم در بند ۷۰ ابلاغی برنامه ششم توسعه کشور نیز از جمله موضوعاتی بود که رهبر معظم انقلاب در سیاست های کلی ابلاغی این برنامه به آن اشاره کردند که الزام تهیه پیوست فرهنگی، اجتماعی به عنوان ضرورت اجرای پروژه ها قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه تمام طرح ها و پروژه های اجرایی در شهر علاوه بر برخورداری از شاخصه های فنی و تخصصی، آثار و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی آن در گستره اجرای پروژه هم در حوزه منطقه ای و هم در حوزه فرامنطقه ای تاثیرگذار است، ادامه داد: با توجه به این موضوع تهیه پیوست های فرهنگی، اجتماعی باید در فاز صفر پروژه ها مورد توجه قرار بگیرد.
آذربایجانی تاکید کرد: چرا که پیامدها و آثار فرهنگی، اجتماعی می تواند به شدت در شئون مختلف زندگی اجتماعی افراد درگیر با این طرح ها و پروژه ها تاثیرگذار باشد و با توجه به این موضوع تهیه پیوست های فرهنگی، اجتماعی پروژه ها و طرح های شهری بسیار ضروری است.
وی با اشاره به اینکه همچنین با توجه به این مهم پرداختن به پیوست های فرهنگی، اجتماعی از الزامات پروژه ها قرار می گیرد، افزود: قطعا اگر بتوانیم در اجرای یک پروژه آثار مثبت آن را تقویت کنیم و یا پیامدهای منفی و مخربی که ممکن است در اجرای پروژه ها ایجاد شود را حذف کنیم، آن طرح و پروژه می تواند بهره وری و اثربخشی خود را ایجاد کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اگر این موارد لحاظ نشود، ممکن است پروژه در یک سرفصلی اثربخشی داشته باشد اما در سایر بخش ها و حوزه ها اثربخشی نداشته باشد و این موضوع سبب می شود که پیامدهای مختلفی در شرایط مختلف اجتماعی داشته باشد.
وی اظهار کرد: با توجه به این موضوع به این دلیل تدوین نظام نامه پیوست فرهنگی، اجتماعی طرح ها و پروژه ها از جمله مطالبات جدی شورای اسلامی شهر در این حوزه از شهرداری بود که در یک رفت و برگشت کارشناسی و تخصصی این کار صورت گرفت.
آذربایجانی ادامه داد: این نظام نامه با این نگاه تهیه شد که در اجرای طرح های توسعه شهری و برنامه ریزی های شهری بتوانیم ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشی پروژه را مورد نظر قرار بدهیم و بتوانیم چک لیست این موضوعات را در سرفصل اجرای پروژه ها قرار بدهیم.
وی تصریح کرد: در سال ۱۳۸۶ رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای انقلاب فرهنگی، تاکید بسیار زیادی به ضرورت تهیه پیوست های فرهنگی، اجتماعی پروژه ها داشتند و حتی این موضوع در برنامه های مختلف پنج ساله کشور نیز مورد توجه قرار گرفت.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: در برنامه پنجم توسعه این مهم مورد توجه قرار گرفته و در برنامه ششم توسعه کشور نیز به این موضوع اشاره شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به این موضوع آنچه امروز در جمع بندی در حوزه پیوست فرهنگی، اجتماعی می توان به آن اشاره کرد، مطالعات هدفمندی است که این مطالعات پیش بینی پیامدهای فرهنگی، اجتماعی ناشی از اجرای یک پروژه و یک فعالیت را برنامه ریزی و تبیین می کند و به عبارتی جایگاه چیستی، انجام پروژه و الزامات قانونی موردنیاز برای اجرای یک پروژه را می تواند مشخص کند.
آذربایجانی با تاکید بر اینکه در نظام نامه ای که مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفت، در ابتدا تعریفی از اهداف این موضوع صورت گرفت و در مصوبه شورای اسلامی شهر این اهداف در سه بخش تعریف شده است، ادامه داد: این پیوست فرهنگی، اجتماعی باید شامل ابعاد، مولفه ها و راهکارهای فرهنگی، اجتماعی باشد که باید در طراحی و فیزیک طرح مدنظر قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه شناسایی ظرفیت ها و فرصت های فرهنگی، اجتماعی منطقه ای نیز از اهداف پیش بینی شده برای تهیه پیوست های فرهنگی، اجتماعی پروژه ها است، تصریح کرد: این موضوع می تواند در قالب مشارکت و همراهی در راستای تامین نیازهای شهروندان مورد نظر قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: تقویت ابعاد فرهنگی، پیش بینی و پیشگیری از آسیب ها و اصلاح پیامدهای مخرب فرهنگی آن طرح، پروژه و یا فعالیت به عنوان سومین هدف در نظر گرفته شده برای تهیه پیوست های فرهنگی، اجتماعی پروژه ها است.
وی با بیان اینکه دامنه موضوع در حوزه پیوست های فرهنگی، اجتماعی پروژه ها بسیار مهم است، تاکید کرد: باید تعریف درستی از دامنه موضوع داشته باشیم و به این دلیل در تقسیم بندی پروژه ها در سه لایه پروژه ها تعریف شد که یک پیوست دقیق برای پروژه تعریف شود.
آذربایجانی افزود: پیوست ها به دو صورت شهری و منطقه ای تعریف شد که فعالیت ها و پروژه هایی که عملکرد آنها فراتر از یک منطقه است به عنوان پیوست شهری است و پیوست های منطقه ای برای پروژه هایی است که عملکرد منطقه ای دارند.
وی گفت: یک بخشی از مطالعات پیوست نیز در انواع پیوست در قالب مطالعات اولیه تعریف شد که این موارد بایدها و نبایدهای اجرای یک پروژه را مدنظر قرار می دهد و در حقیقت به ابعاد کلی یک فعالیت در حوزه مطالعاتی می پردازد.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: یکی از اتفاقات خوب در حوزه مصوبه شورای اسلامی شهر که نگاه عمیقی به موضوع تهیه پیوست فرهنگی، اجتماعی پروژه ها شد، این بود که طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها را در چهار بخش تعریف کردیم که بتوانیم زمینه تدوین پیوست را برای تمام فعالیت ها مد نظر قرار بدهیم.
وی به چهار بخش تعریف شده برای تهیه پیوست های فرهنگی، اجتماعی طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها اشاره کرد و ادامه داد: پروژه های کالبدی از جمله این بخش ها است که قالب این پروژه ها از پروژه های عمرانی و سازه ای است که در حوزه توسعه شهری به آن پرداخته می شود.
آذربایجانی با بیان اینکه پیوست برنامه ای و خدماتی شامل برنامه ها و فعالیت ها در قالب موضوع محور یا مخاطب محور به عنوان بخش دیگر در این حوزه است، تصریح کرد: همچنین در طرح ها و پروژه هایی که قالب مطالعاتی و پژوهشی است، باید الزامات پیوست های فرهنگی، اجتماعی در طرح های مطالعاتی و پژوهشی نیز به عنوان یکی از سرفصل های این موضوع مدنظر قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: همچنین در حوزه پروژه هایی که در قالب پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب مشارکت وارد می شود باید در قالب سیاست گذاری بتوانیم ارائه طریق کنیم و از حوزه پیوست فرهنگی، اجتماعی به آن نگاه کنیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: غالبا ارائه خوبی از پیوست های فرهنگی، اجتماعی در حوزه تئوری و عملی می شود اما در حوزه عمل با این موضوع مواجه می شویم که نگاه عملیاتی به آن صورت نمی گیرد.
وی افزود: آنچه که در این حوزه به آن نگاه کردیم این است که گردش کار تهیه پیوست نیز به عنوان یکی از الزامات نظام نامه پیوست فرهنگی، اجتماعی را در شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار دادیم و یک شورای راهبری به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه عملیاتی سازی پیوست در حوزه پیوست فرهنگی، اجتماعی تعریف شد.
آذربایجانی گفت: این شورای راهبری متشکل از معاون فرهنگی، اجتماعی، معاون شهرسازی و معماری، معاون حوزه بهره بردار مرتبط با موضوع، رئیس و یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر و کارشناسی در حوزه فرهنگی، اجتماعی است.
وی اظهار کرد: این مهم مورد تصویب قرار گرفت که ساختار اجرایی را بتوانند هم در تصویب اجرای پیوست های فرهنگی، اجتماعی در ابتدا اولویت بندی ها را مشخص کنند و این شورای راهبری وظیفه اولویت بندی پروژه ها را برای این مهم به عهده دارد و بررسی مطالعات پیوست فعالیت های کلان ارسالی به شورای سیاست گذاری طرح ها در شهرداری نیز در فعالیت های کلان شورای راهبری باید صورت بگیرد و در نهایت آن را تصویب کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: همچنین این شورای راهبری باید بتواند نتایج آن را برای حوزه بهره بردار تعریف کند و این موضوع انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت هایی نیز که به صورت منطقه ای است باید به صورت منطقه ای انجام شود و با استفاده از ظرفیت معاونت فرهنگی، اجتماعی به مناطق ابلاغ شود، تصریح کرد: پیوست هایی را نیز که نیاز به مطالعات تکمیلی دارد، شورای راهبری تعیین می کند و آن را انجام می دهد.
آذربایجانی اضافه کرد: در گردش کاری که برای آن تعریف شد در سه مرحله و در چهار ردیف فعالیتی به عنوان گردش کار پیوست فرهنگی، اجتماعی در این نظام نامه پرداخته شد.
وی تاکید کرد: در حوزه بهره بردار که آماده سازی پیوست صورت می گیرد و سپس این آماده سازی با تاییدیه معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری و در نهایت در شورای راهبری اولویت بندی ها تعریف می شود و برای اجرای پیوست ارجاع می شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: آنچه که در تهیه این پیوست مدنظر بوده، این است که باید مطالعات پیوست فرهنگی، اجتماعی به عنوان شرح خدمات مشاورین قرار بگیرد و به این دلیل تدوین کتابچه های شاخصه های فرهنگی، اجتماعی به عنوان یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر است که شهرداری مکلف به اجرای آن شد.
وی گفت: آنچه در صحبت ها در مذاکرات کمیسیون مطرح شد، نزدیک به ۶۰ کتابچه باید در انواع پروژه ها و انواع دسته بندی، پیوست های فرهنگی، اجتماعی را برای پروژه ها تعریف کند و این موارد در مرحله اجرای پیوست به مشاور پروژه ابلاغ می شود که مشاور باید این موارد را در مطالعات فاز صفر پروژه ها ارائه بدهد و در نهایت بازخورد و عملیاتی سازی این موضوع است که این موضوع در شورای راهبری و شورای سیاست گذاری طرح ها بررسی می شود.
آذربایجانی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همیشه در این حوزه مغفول می ماند، ارزیابی تاثیرات فرهنگی، اجتماعی پروژه ها است و حوزه ارزیابی تاثیرات یکی از شاخصه های این نظام نامه این است که پس از اجرای پروژه ها نیز بتوانیم تاثیرات فرهنگی، اجتماعی پروژه ها را به عنوان یک مستندسازی در حوزه‌ای که تجربیات آن بتواند در حوزه اجرا در تدوین پیوست‌‌های فرهنگی، اجتماعی پروژه‌های دیگر نیز مدنظر قرار بگیرد و این مهم یکی از موضوعات مهمی است که در این نظام نامه به آن پرداخته شده است.
وی اضافه کرد: علاوه بر ساختار و گردش کار در نظام نامه بحث بودجه‌ای برای این موضوع نیز تصریح شده که باید بودجه مطالعات پیوست هر فعالیت در ردیف بودجه مصوب لحاظ شود و اگر برخی از پروژه‌ها در حوزه سیاست‌گذاری است در سرفصل‌های بودجه مطالعات و پژوهش شهرداری تخصیص اعتباری لازم این ردیف در این زمینه صورت بگیرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: تلاش شد که نظام نامه کاملی در این زمینه تعریف شود و این مهم بتواند در فرایند تدوین پیوست فرهنگی، اجتماعی به عنوان نقشه راه در حوزه پیوست فرهنگی، اجتماعی قرار بگیرد که امیدواریم با تاکید شورای اسلامی شهر این موضوع به صورت جدی در بودجه سال ۹۶ شهرداری ها در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود و پروژه‌های سال ۹۶ شهرداری با پیوست فرهنگی، اجتماعی در شورای سیاست‌گذاری طرح‌ها مورد تصویب قرار بگیرد.