رنگ‌های سبز، زرد و آبی لوگو المپیک ۲۰۱۶ رنگ‌های ملی برزیل هستند

نماد و آرم المپیک ریو به شکل سه انسان است که دست یکدیگر را در دست دارند و در حال حرکت هستند. رنگ‌های سبز، زرد و آبی آنها هم رنگ‌های ملی برزیل هستند.