جنبش ، نوآوری و سلیقه اینها سه موردی هستند که در مـشعـل الـمـپـیک ریـو بـه چـشـم می‌خورد. طـراحـی این مشعـل به گـونه‌ای است که طبیعت برزیل یعنی آسمان، زمـین، کـوه‌ها و دریـاها را در برمی‌گیـرد. هدف از طراحی این مشعـل بـازتـاب تـعـامـل پـرچـم الـمـپـیـک با گـرمی و مـحـبـت مـردم بـرزیـل اسـت کـه مـیـزبــانـی الـمـپــیـک را بـرای نـخـسـتـیـن بار در آمریـکـای جـنـوبـی برعهده دارند.