به گزارش “شورا نیوز” به نقل از الف، بااعلام رسمی آرای انتخابات دوازدهم ازسوی وزیرکشور؛دکترحسن روحانی با بیش از۲۳میلیون رای بعنوان نامزد پیروز ماراتن نفسگیر دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد.

و بر همین اساس هم آرای رقیب اصلی ایشان یعنی آقای سید ابراهیم رئیسی ؛۱۵میلیون و۷۸۶هزارو۶۱۶رای اعلام گردید.

دراین فرصت برآنم تا درخصوص آرای ریخته شده به صندوق های رای به نفع آقای رئیسی چند سطری بنویسم تابخشی ازنکات تاریک ومجهول این انتخابات مثال زدنی روشن شود:

با مطرح شدن نام آقای رئیسی بعنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ؛ماشین تخریب تبلیغاتی ایشان باهدایت بیگانگان وبرخی عوامل داخلی بعنوان پیش درآمد بدنام سازی وتخریب شخصیت حقیقی وحقوقی ایشان آغاز شد.

باجدی تر شدن حضورایشان واعلام نام وی  روند تخریب نامبرده شکل جدی تری بخود گرفت ومتاسفانه دراین میان برخی ازشخصیت های سیاسی واقتصادی وفعالان رسانه ایی دولتی وغیردولتی نیز دنباله روی موج ایجادشده شدند ودرروند برگزاری مناظره ها وبیان برنامه های ایشان ونقدهایش به عملکرد دولت؛ تخریب بی سابقه ای که نشانگرنوعی عصبیت ؛بی اخلاقی شدید ؛ غیرعقلانی بودن و….بود دراشکال مختلف وروش های ضدارزشی ازسوی حامیان آقای روحانی به مرحله اجرادرآمد.اوج این حملات زمانی بود که نامزد پیروز انتخابات درسخنرانی هایش درهمدان وکرمانشاه و و مشهد و مناظره سوم؛آتش لازم را برهیزم های برافروخته ریخت وعملا این تخریب ها رسمیت یافت.

قاتل؛ ؛قاضی ادمکش؛آیت الله اعدام؛ ؛غارتگرآستان قدس ؛توزیع کننده نقل ونبات؛جنگ افروز؛دیوارکش درپیاده روها و…….اهم واخص اتهاماتی بود که به آقای رئیسی دراین مدت وارد شد ووی نیز درکمال خونسردی واخلاقمداری تمام به هیچکدام ازاین موارد واکنشی نشان نداد.

شدت تخریب ها وانواع آن که به مدد شبکه های اجتماعی درفضای مجازی واینترنت براه افتاده بود درهیچکدام ازادوارگذشته سابقه نداشته است و لکه ای سیاه برتن تبلیغات انتاخاباتی باقی گذاشت!!
ازطرف دیگرباتاکید نامزد پیروز برموضوع اعدام وایجادحصر وزندان برای مردم ونسبت دادن آن ها به رقیب ؛دستگاه های دولتی وطرفداردولت دریک اقدام هماهنگ رقیب هراسی والقای این موضوع که درصورت پیروزی رئیسی وتفکروی مجددا سایه جنگ برسرکشور خیمه می زند؛تحریم ها برقرارها می شود؛آزادی های مدنی واجتماعی نیز سلب می شودو…بطورجدی دردستورکاردولتی ها قرارگرفت وتاروزانتخابات نیز ادامه داشت واین وحشت آفرینی به گونه ایی درجامعه القا شد که درکمال ناباوری متاسفانه عده ای نیز آن را باور کردندهرچندکه کارشناسان می دانند دولتی ها که از وضع خود درجامعه مطلع بودند وآمارهایشان حکایت ازریزش شدید آرایشان بودبه ترفندهایی دست یازیدندکه لااقل ازاین وحشت پراکنی بتوانند آرای خاموش وبقول خودشان آرای خاکستری را به میدان بکشانند که تقریبا تاحدودی هم موفق شدنداما به چه قیمتی  و بازیرپاگذاشتن چه چیزهای برای رسیدن به قدرت؟

۱۵میلیون رای پرمعنا؟!

اما وقتی وزیرکشور آرای ریخته شده به صندوق ها به نفع رئیسی را ۱۵میلیون و۷۸۶هزارو۶۱۶رای اعلام کرد درحقیقت افکارمنصف متوجه چندمسئله شدند:
۱-  حدود۱۶میلیون ازآحادمردم جامعه ایرانی که نمی توانیم آماری ازترکیب وجنسیت وموقعیت اجتماعی آنها بدست آوریم؛ پای صندوق های رای رفتند وبه نامزدی بشدت تخریب شده و وحشتناک ترسیم شده رای دادند  .

براستی با همه تبلیغات زشتی که علیه آقای رئیسی صورت گرفت رای نزدیک به ۱۶ میلیون ایرانی به ایشان چگونه قابل توجیه است؟این میزان رای نشان داد که هیچکدام ازتهمت ها وروش های ضداخلاقی و”گوبلزی” نتوانست دراراده مردم آزاده وفهیم؛ خللی ایجادکندوآنها را ازتصمیمی که گرفته اندمنصرف سازدواین عملا یعنی شکست اخلاقی واجتماعی تهمت آفرینان.
۲- انتخابات ۹۶ بخصوص درنحوه اجرا وبرگزاری  از ضعفای بسیاری برخوردار بود. شورای نگهبان باید با بررسی دقیق آن موارد تصمیم لازم و قانونی را اتخاذ کند.

هرچندکه انتخابات ۲۹ اردیبهشت فرصتی خواهدشد تاهزاران مقاله وتحلیل این پیروزی و شکست را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند وبه آنهایی که بی اخلاقی را ترویج کردند درس های بزرگتری بدهند.
بهرحال آقای روحانی برنده انتخابات شد اماحداقل خودشان نیک می دانند با چه شعارها و وعده هایی موفق شدند رای لازم را بدست آورند . اما تاریخ قضاوت خواهد کرد وافکارعمومی خواهند فهمید که پیروزواقعی میدان اخلاق وحفظ ارزشها چه کسی بود .

امیدوارم همانگونه که آقای روحانی دیروز گفتند دولت گوشی شنواتر برای شنیدن حرفهای دهها میلیون نفری که به ایشان رای نداده اند داشته باشد.

انتها پیام/