به گزارش «شورا نیوز» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در طول ایام برگزاری سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب در محل شهر آفتاب، خدمت رسانی ویژه‌ای را به بازدیدکنندگان محترم از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۲۶، همه روزه از میادین و پایانه‌ها ارایه می‌کند.

مبادی خطوط جهت سرویس رسانی به شهر آفتاب:

۱) میدان رسالت – نمایشگاه شهر آفتاب: ﻣﯿﺪان رﺳﺎﻟﺖ – ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ – ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ(ع) – ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن- ﺑﺰرﮔﺮاه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس- ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

۲) پایانه خاوران – نمایشگاه شهر آفتاب: پایاﻧﻪ ﺧﺎوران – ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن – ﺑﺰرﮔﺮاه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس- ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

۳) میدان راه آهن – نمایشگاه شهر آفتاب: بزرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی- ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﺮاﻏﯽ – ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ – ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس – ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

۴) پایانه آزادی – نمایشگاه شهر آفتاب: ﻣﯿﺪان آزادی – ﺑﺰرﮔﺮاه آﯾﺖ الله ﺳﻌﯿﺪی – ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ – ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس – ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

۵) پایانه نعمت آباد – نمایشگاه شهر آفتاب: ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ–ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس– ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

۶) پایانه بیهقی – نمایشگاه شهر آفتاب: ﺑﺰرﮔﺮاه آﻓﺮﯾﻘﺎ – ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ – ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان – ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی- ﺷﻬﯿﺪ ﭼﺮاﻏﯽ – ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ – ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس – ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

۷) پایانه جنوب – نمایشگاه شهر آفتاب: ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﻌﺜﺖ- ﺑﺰرﮔﺮاه ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن – ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن – ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﻤﺎﯾﺸﮑﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

۸) پایانه کاوه – نمایشگاه شهر آفتاب: ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ کاوه – بزرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی- ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﺮاﻏﯽ – ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ – ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس – ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

۹) میدان صنعت – نمایشگاه شهر آفتاب: ﻣﯿﺪان ﺻﻨﻌﺖ – ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﯿﺦ ﻓﺼﻞ الله ﻧﻮری – ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺤﻤﺪی ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎح- ﻣﯿﺪان آزادی- ﺑﺰرﮔﺮاه آﯾﺖ اللهﺳﻌﯿﺪی – ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ – ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس – ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

۱۰) خط ویژه گردشی- نمایشگاه شهر آفتاب : پارکینک های سواری و مترو شهر آفتاب

همچنین سامانه جانبازان و معلولان این شرکت از موسسه های خیریه(موسسه خیریه نگین واقع در خیابان هنگام بوستان الغدیر-موسسه خیریه آموزشی رعد غرب واقع در شهرک غرب-موسسه خیریه آموزشی رعد الغدیر واقع در یافت آباد) با یک دستگاه اتوبوس از ساعت ۹:۰۰ صبح لغایت ساعت ۱۵:۰۰ نسبت به ارایه خدمات حملی و نقلی به این عزیزان اقدام می‌کند.

لازم به ذکر است خدمت رسانی خطوط یاد شده یک ساعت قبل از شروع بکار و یک ساعت بعد از پایان کار نمایشگاه ( از ساعت ۹:۰۰ صبح لغایت ۲۱:۰۰ شب ) انجام خواهد شد.

انتهای پیام/