به گزارش “شورا نیوز” وبه نقل از ایرنا، محمد فرهادی با اشاره به لزوم استقرار نظام یکپارچه با رویکرد ایجابی و هم افزایی به جای موازی کاری، گفت: با توجه به نقش ویژه امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در وزارت علوم، ضرورت دارد برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، حوزه ستادی، اعضای هیئت علمی و کارشناسان فرهنگ سازی شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وی با اشاره به اهداف دولت در افزایش کیفیت آموزش عالی کشور، تشکیل این شورا را گام مهمی برای ایجاد هماهنگی، همراهی و همکاری حوزه های مختلف برشمرد و بر تشکیل مستمر و مؤثر شورا تأکید کرد.
وزیر علوم در ادامه، تدوین و اجرای برنامه های کوتاه مدت در حوزه های نظارتی را ضروری دانست و لزوم توجه جدی تر به نظارت و ارزیابی پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری را در برنامه های شورا خاطرنشان کرد.
در ادامه سعدان زکائی، دبیر شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، تحلیل و ارزیابی راهبردی در سطح وزارتخانه و زیرنظام های آموزش عالی، پاسخگو کردن نظام علوم، تحقیقات و فناوری، فعالسازی تمامی ظرفیتها، شکل گیری انجمنها و مؤسسات اعتبار بخشی، شبکه سازی تضمین کیفیت را به عنوان بخشی از اصول و رویکردهای نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت برشمرد.
در راستای قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و تحقق راهبردهای نقشه جامع علمی کشور آئین نامه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری در آذر ماه سال جاری توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد که بر اساس آن تمامی آئین نامه ها و و مقررات مغایر با آن ملغی و بلا اثر اعلام شد.