به گزارش «شورانیوز»  به نقل از اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و سی و ششمین جلسه رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گزارش نظارتی ۹ ماهه پروژه های تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران را در صحن علنی شورا ارائه کرد.
تعداد کل و ماهیت پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در کل ۲۲۲۷ پروژه بوده است که از این تعداد ۱۹۲۴ پروژه مربوط به مناطق و ۳۰۳ پروژه مربوط به معاونت‌ها بوده است. تعداد پروژه های مستمر(نگهداشت) ۱۳۸۶ پروژه در مناطق و ۲۰۶ پروژه مربوط به معاونت‌ها بوده است که در کل ۱۵۹۱ پروژه مربوط به پروژه های نگهداشت می‌شود.
دبیر ادامه با اشاره پروژه های سرما‌یه‌ای غیر مستمر گفت: در مجموع ۶۳۶ پروژه مربوط می‌شود به پروژه های سرمایه ای غیر مستمر(عمرانی) که ۵۳۷ پروژه در مناطق و تعداد ۹۹ پروژه در معاونت‌ها بوده است. همچنین پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر (عمرانی) جدید در مجموع ۲۱۹ پروژه بوده است که ۱۹۶ پروژه در مناطق و ۲۳ پروژه در معاونت‌ها بوده است. پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر (عمرانی) نیمه‌تمام در مجموع ۴۱۷ پروژه بوده است که ۳۴۱ پروژه در سطح مناطق و ۷۶ پروژه در معاونت‌ها بوده است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به کل پروژه های تملک دارایی سرمایه‌ای گفت: تعداد کل پروژه‌ها ۲۲۲۷ بوده است که از این تعداد ۲۰۸۳ پروژه بازدید شده و ۱۴۴ پروژه بازدید نشده است.
دبیر در ادامه به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های بازدید شده غیرمستمر (عمرانی) اشاره داشت و گفت: میانگین درصد پیشرفت ‌فیزیکی زمان بازدید از پروژه ها در مناطق ۵۹.۴ درصد و در معاونت‌ها ۶۲.۸ درصد و میانگین کل در شهرداری تهران ۶۲.۱۲ درصد بوده است.
همچنین میانگین پیشرفت فیزیکی مورد انتظار در زمان بازدید در مناطق ۷۴/۷۶ درصد و در معاونت‌ها ۷۱.۲۵ درصد بوده است.
وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی هر یک از پروژه‌ها متناسب با اعتبار پروژه در میانگین محاسبه شده است و پیشرفت فیزیکی محاسبه شده مربوط به عملیات سال ۹۵ می‌شود. تعداد پروژه‌های جلوتر از انتظار در مناطق ۱۰۲ پروژه و ۱۸ پروژه مربوط به معاونت‌ها بوده است. همچنین تعداد پروژه‌های عقب‌تر از انتظار در سطح مناطق ۲۵۱ پروژه و در معاونت‌ها ۵۴ پروژه بوده است.

دبیر در ادامه با اشاره به علل تاخیر پروژه‌های عمرانی (غیرمستمر) بازدید شده گفت: از علت‌های تاخیر در اجرا پروژه ها در مجموع در سطح مناطق و معاونت‌ها ۱۰.۱ درصد مربوط به زمین، ۹.۳ درصد مربوط به طرح و برنامه ریزی، ۷.۸ درصد مربوط به پیمانکاری، ۴۵.۱ درصد مالی، ۲.۸ درصد اجرا و ۲۴.۹درصد سایر موارد بوده است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: علل تاخیر در پروژه‌های غیرمستمر بازدید شده دارای تأخیر به تفکیک جزییات در بخش زمین شامل تامین زمین ۱۳ پروژه، معارض ملکی ۱۵ پروژه بوده است. همچنین در طراحی و برنامه ریزی بررسی مجدد طرح، مطالعات، تغییر نقشه و مشخصات، تایید نقشه و عدم نیاز از عوامل تاخیر در پروژه ها بوده است.
دبیر افزود: وضعیت اجرایی پروژه‌های عمرانی بازدید شده در مناطق و معاونت‌ها ۶۲۷ پروژه بوده است که ۱۳۷ پروژه خاتمه یافته است و وضعیت کارگاه پروژه‌های در دست اجرا که شامل فعال، نیمه فعال و تعطیل می‌شود ۳۵۴ پروژه را در بر می‌گیرد همچنین پروژه‌هایی که فعالیت اجرایی ندارند حالا یا متوقف یا شروع نشده‌اند تعداد ۱۳۶ پروژه را شامل می‌شود.

R safari. dabir,
[Forwarded from R safari. dabir]
علیرضا دبیر در ادامه با اشاره به موارد تغییرات پروژه‌های غیرمستمر (عمرانی) بازدید شده گفت: تعداد پروژه‌های دارای تغییر در مناطق ۱۲۱ پروژه و در معاونت‎‌ها ۴۰ پروژه بوده است همچنین جمع موارد تغییر در مناطق ۱۶۲پروژه ودر معاونت‌ها ۵۷ پروژه بوده است که ۳۴.۴ درصد را شامل می‌شود. در مجموع موارد تغییرات پروژه‌های غیرمستمر بازدید شده ۲۱۹ مورد که ۳۰ مورد مربوط به سال شروع، ۱۳۷ مورد تغییر در سال خاتمه و ۵۲ مورد مربوط به تغییر برآورد اولیه بوده است .
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نگهداشت گفت: میانگین درصد پیشرفت ‌فیزیکی در زمان بررسی میانگین کل شهرداری تهران در مناطق و معاونت‌ها ۴۹.۵۲ درصد، میانگین پیشرفت فیزیکی مورد انتظار (زمان بررسی) ۷۵ درصدبوده است که درصد عقب‌تر از زمان‌بندی ۲۵.۴۸- میشودهمچنین کارایی برنامه SPI 66.02 درصد، تعداد پروژه‌های جلوتر از انتظار ۲۸.۵ درصد و تعداد پروژه‌های عقب‌تر از انتظار ۷۰.۸ درصد بوده است.
دبیر به علل تاخیر زیر پروژه‌های مربوط به پروژه‌های مستمر (نگهداشت) اشاره کرد و گفت: در کل علل تاخیر در مناطق و معاونت‌ها مربوط به زمین ۱.۴ درصد، طراحی و برنامه ریزی ۰.۹ درصد، پیمانکار ۱۹.۳ درصد، مالی ۷۵.۱ درصد و اجرا ۳.۱ درصد را شامل می‌شود.
وی در ادامه به وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای شهرداری (مستمر و غیرمستمر) اشاره کرد و گفت: در پروژه‌های مستمر۴۹.۵۲ در صد پیشرفت زمان بازدید بوده است که انتظار می‌رفت ۷۵ درصد پیشرفت داشته باشد که نشان می‌دهد ۲۵.۴۳ – درصد عقب‌تر از برنامه بوده است . غیر مستمر ۶۳.۱۲ درصد پیشرفت زمان بازدید بوده است که انتظار میرفته طبق برنامه ۷۲.۰۳ پیشرفت داشته باشند که نشان می‌دهد ۹.۹۱- عقب‌تر از انتظار هستند. در کل میانگین پیشرفت در سال ۵۷ درصد بوده است که انتظار میرفته طبق برنامه ۷۳.۳۶ درصد باشد که ۱۶.۸۸- عقب‌تر از برنامه است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: درصد مبالغ پروژه‌های سرمایه‌ای به تفکیک نوع پیمان در مناقصه عمومی ۶۲.۸ درصد، مناقصه محدود ۲.۶ درصد، واگذاری به موسسات وابسته ۶.۱ درصد، ۱۵.۱ ترک تشریفات و استعلامی ۱۳.۳ درصد بوده است.
دبیردر ادامه به ترک تشریفات و موسسات وابسته اشاره کرد و گفت: ترک تشریفات شامل انجام عملیات بصورت امانی (اجرا و خرید) و واگذاری به بخش خصوصی، دولتی و شرکتهای غیروابسته به شهرداری است و همچنین موسسات وابسته شامل موسساتی وابسته به شهرداری است که واحد های اجرایی برخی از پروژه‌های خود را که مستقلاً نمی‌توانند اجرا کنند شهرداری برای اجرا به آنها واگذار می‌کند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به معیار تعیین عملکرد معاونت‌ها اشاره کرد و گفت: معاونت حمل و نقل ترافیک ۸۴.۸۳ درصد، معاونت خدمات شهری ۷۵.۹۷ درصد، معاونت فنی و عمرانی ۶۳.۷۳ درصد، معاونت شهرسازی ۵۲.۳۳ درصد، معاونت امور اجتماعی ۴۰.۹ درصد و معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا رتبه بندی شده‌اند. باید این را هم اضافه کنم که پروژه‌های مستمر معاونت امور اجتماعی از سوی این معاونت ثبت اطلاعات نشده است.
دبیر در ادمه به خلاصه مشکلات عمومی اجرایی اشاره کرد و گفت:عدم مطالعات کافی و برآورد صحیح و دقیق کل اعتبار مورد نیاز پروژه‌ها قبل ازپیشنهاد پروژه و تامین اعتبار برای پروژه هایی که فاقد طرح و برنامه اجرایی مشخص است، فقدان برنامه زمانبندی مناسب برای اجرای پروژه‌ها، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران، عدم اجرای پارکینگ در برخی از پروژه‌ها، اجرای تعدادی از پروژه‌ها در اراضی غیرملکی شهرداری و عدم امکان احصا آن به عنوان دارایی‌های شهرداری از جمله مشکلات پروژه ها است که خودش را در برنامه ها نشان می دهد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان پیشنهاداتش را برای عقب نماندن و اجرا پروژه ها طبق برنامه های مصوب شورا اینطور مطرح کرد: پیشنهاد میشود اعتبارات متناسب با پیشرفت فیزیکی باشد ، وضعیت اجرا و وضعیت کارگاه و زمان مناسب اجرای کار تخصیص داده شود، تاکید بر ممنوعیت عدم اجرای هرگونه پروژه غیرمصوب و عملیات غیرمرتبط توسط شهردار تهران، جلب اعتماد پیمانکاران در زمینه‌های مالی لازمه اجرای صحیح و به موقع پروژه‌ها و همچنین در خصوص منابع غیرنقدی و مشکلات ناشی از واگذاری بررسی جامعی برای بقاء و یا حذف آن انجام پذیرد.