۱)حاج محمود کریمی – شب اول فاطمیه اول ۹۵ – حالم از تو چه پنهون مثل (مناجات)

۲)حاج محمود کریمی – شب اول فاطمیه اول ۹۵ – اى شنیده زِ دَمَت ختم رُسُل (روضه)

۳)حاج محمود کریمی – شب اول فاطمیه اول ۹۵ – بسم الله نور (زمینه)

۴)حاج محمود کریمی – شب اول فاطمیه اول ۹۵ – آیینه رسول خدا روى فاطمه (واحد)

۵) حاج محمود کریمی – شب اول فاطمیه اول ۹۵ – آیینه تمام نماى خدا علی است (واحد)

۶)حاج محمود کریمی – شب اول فاطمیه اول ۹۵ – بسم الله اى کتاب خداوندگار را (شور)